POBIERZ: Regulamin Covid

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERTACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH FESTIWALU „MUZYKA W RAJU 2021” W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe zasady uczestnictwa w koncertach organizowanych w ramach festiwalu „Muzyka w Raju 2021” (zwanego dalej „Festiwalem”) przez Fundację Muzyki Dawnej CANOR z siedzibą w Toruniu, ul. Konopnickiej 31/6, 87-100 Toruń (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Podstawą niniejszego Regulaminu jest w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.).
3. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowychw-trakcieepidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce .
4. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu (www.muzykawraju.pl), za pośrednictwem profilu FB Festiwalu, na stronie internetowej – www.abilet.pl, oraz na terenie Festiwalu.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto sformułowania:
a. „Festiwal” – oznacza to również poszczególne koncerty organizowane w ramach Festiwalu;
b. „teren Festiwalu” – oznacza to również miejsce odbywania się poszczególnych koncertów organizowanych w ramach Festiwalu.

§ 2.
1. Koncerty w ramach Festiwalu odbywają się w:
a. Letnica – Zbór;
b. Dzierżoniów – kościół pw. Maryi Matki Kościoła;
c. Świebodzin – kościół pw. NMP Królowej Polski;
d. Międzyrzecz – kościół pw. św. Jana Chrzciciela;
e. Świebodzin – kościół pw. św. Michała Archanioła;
f. Ołobok – kościół pw. św. Bartłomieja;
g. Paradyż-Gościkowo – kościół pw. św. Marcina;
h. Gorzów Wielkopolski – Filharmonia Gorzowska.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas koncertów organizowanych w miejscach, o których mowa w ust. 1 lit. a.-g.
3. W przypadku koncertów organizowanych w miejscu, o którym mowa w ust. 1 lit. h., zastosowanie znajdą postanowienia stosownego regulaminu obowiązującego u współorganizatora – Filharmonii Gorzowskiej. Regulamin jest udostępniany w miejscu, o którym mowa w ust. 1 lit. h., a także za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu (www.muzykawraju.pl), profilu FB Festiwalu oraz na stronie internetowej – www.abilet.pl.

§ 3.
1. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
2. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Festiwalu, niezależnie od tego czy nabyły bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.
3. Dokonanie zakupu biletu/karnetu lub uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

§ 4.
1. Do udziału w Festiwalu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ani nie posiada żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Przed wejściem na teren Festiwalu każda osoba mająca zamiar uczestniczyć w Festiwalu zobowiązana jest do wypełnienia „Oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika koncertu organizowanego w ramach festiwalu „Muzyka w Raju 2021”” (zwanego dalej „Oświadczeniem”), oświadczając, że według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie posiada żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a także w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
3. W dniu uczestnictwa w Festiwalu Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i oddać obsłudze Festiwalu przed rozpoczęciem koncertu. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren Festiwalu.
4. Osoby uczestniczące w Festiwalu wielokrotnie są zobowiązane do złożenia Oświadczenia każdorazowo.
5. Organizator ma prawo dokonania pomiaru temperatury ciała uczestnika Festiwalu. W przypadku podwyższonej temperatury ciała, Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren Festiwalu.
6. Wzór Oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną RODO udostępniony zostanie za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu (www.muzykawraju.pl), strony internetowej – www.abilet.pl, oraz na terenie Festiwalu.
7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dane zawarte w Oświadczeniu służą uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która uczestniczyła w Festiwalu i podała swoje dane. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być również udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, służbom porządkowym, upoważnionym pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
8. Formularz Oświadczenia będzie przechowywany przez Organizatora przez 2 tygodnie licząc od dnia Festiwalu, w którym Oświadczenie zostało złożone.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren Festiwalu osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).

§ 5.
1. Na terenie Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa (zarówno w trakcie koncertu, jak i przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu). Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy osób zwolnionych od zachowania tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
2. Uczestnik Festiwalu ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Festiwalu.
3. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
4. Przed wejściem na teren Festiwalu Uczestnicy zobowiązani są zdezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Organizatora, udostępnionego w wyznaczonych miejscach. Obowiązek ten obejmuje również każdorazowe wejście/wyjście z miejsca koncertu.
5. Na terenie Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Organizatora, umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także bieżących komunikatów oraz poleceń Organizatora.
6. Na terenie Festiwalu, w tym w szczególności w kolejce do wejścia/wyjścia oraz przy korzystaniu z toalet, należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5m. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
a. osoby, która uczestniczy w Festiwalu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. osoby uczestniczącej w Festiwalu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§ 6.
1. Podczas Festiwalu preferuje się okazywanie biletów/karnetów w formie elektronicznej.
2. Organizator zapewnia każdemu z uczestników Festiwalu wyznaczone miejsca siedzące z odpowiednimi odstępami pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
a. osoby, która uczestniczy w Festiwalu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. osoby uczestniczącej w Festiwalu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
3. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren Festiwalu grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.

§ 7.
1. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Festiwalu bezpośrednio w jego trakcie.
2. Na terenie Festiwalu obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających oraz stosowania się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym.
3. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych, jak i innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych, jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.
4. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Festiwalu: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Festiwalu.
5. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren Festiwalu osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, uczestnik będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Festiwalu. W sytuacjach, o których mowa w niniejszym ustępie, uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu ceny biletu.

§ 8.
1. Brak stosowania się przez uczestnika Festiwalu do któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie powoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do danego obowiązku. W przypadku dalszego uchylania się uczestnik Festiwalu naruszający zasady Regulaminu może zostać nie wpuszczony na teren Festiwalu bądź z niego wyproszony.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena za bilet nie podlega zwrotowi.

§ 9.
1. Regulamin obowiązuje od 23 lipca 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych, decyzji lub wytycznych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią SARS-CoV-2.

POBIERZ: Regulamin Covid